Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  vết thương; thương tích
  a bullet wound
  vết thương do đạn bắn
  the wound is healing slowly
  vết thương lành từ từ
  vết năm, vết chém (trên thân cây)
  wound to something
  (nghĩa bóng)
  điều tổn thương, điều xúc phạm
  the defeat was a wound to his pride
  bị đánh bại là một tổn thương đối với lòng tự hào của ông ta
  Động từ
  làm bị thương
  bị thương ở cánh tay
  (nghĩa bóng) làm tổn thương; xúc phạm
  wound someone in his honour
  làm tổn thương danh dự của ai
  quá khứ,quá khứ phân từ của wind
  xem wind

  * Các từ tương tự:
  woundable, wounded