Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

contusion /kən'tju:ʒn/  /kən'tu:ʒn/

  • Danh từ
    sự đụng giập
    vết giập, vết thâm tím