Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  bị thương, bị tổn thương
  Danh từ
  the wounded
  (đgt số nhiều)
  những người bị thương