Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Ngoại động từ
    làm buồn rầu, làm phiền muộn; làm đau khổ, làm khổ sở

    * Các từ tương tự:
    aggrieved, aggrievedly, aggrievedness