Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

aggrieved /ə'gri:vd/  

 • Tính từ
  (at, over) [bị làm cho] cảm thấy oán hận; phẫn uất
  feel much aggrieved at losing one's job
  cảm thấy rất phẫn uất khi mất việc làm
  (luật học)
  the aggrieved party
  bên thua kiện

  * Các từ tương tự:
  aggrievedly, aggrievedness