Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  xé, xé rách
  những hòn đá sắc cạnh đã làm rách chân nó
  (nghĩa bóng) làm tan nát cõi lòng
  lacerate the heart
  làm tan nát cõi lòng