Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (rent)
  xé, xé nát
  xé nát quần áo (để tỏ ra sự giận dữ)
  một nước chia đôi vì nội chiến
  những tiếng kêu lớn xé không khí
  giằng ra, bứt ra
  tụi lính tàn bạo đã giằng con ra khỏi tay mẹ

  * Các từ tương tự:
  render, rendering, rendezvous, rendition