Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    máy vắt quần áo
    Động từ
    vắt quần áo bằng máy