Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (y học) chấn thương
    chấn thương tâm thần