Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

laceration /læsə'rei∫n/  

  • Danh từ
    sự xé rách
    (y học) vết rách
    những vết rách ở mặt