Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

devitalize /,di:'vaitəlaiz/  

  • Động từ
    (cách viết khác devitalise)
    làm hao sinh lực, làm suy nhược
    một nước suy nhược đi vì phải cố gắng kéo dài trong chiến tranh