Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

paralytic /pærə'litik/  

 • Tính từ
  bị [chứng] liệt
  (khẩu ngữ) say mèm, say bí tỉ
  he was (gotcompletely paralytic last night
  đêm qua nó say bí tỉ
  Danh từ
  người bị [chứng] liệt

  * Các từ tương tự:
  paralytically