Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

debilitate /di'biliteit/  

  • Động từ
    làm suy nhược, làm suy yếu
    khí hậu làm nhược người
    những món nợ khổng lồ đang làm suy yếu nền kinh tế của họ