Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

amputee /æmpju'ti:/  

  • Danh từ
    người cụt (chân, tay)