Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

impairer /im'preərə/  

  • Danh từ
    người làm suy yếu, người làm sút kém
    người làm hư hỏng, người làm hư hại