Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  không khỏe, yếu
  his heart is unsound
  tim nó yếu
  khối nhà được coi như là yếu về mặt kiến trúc
  không đúng
  unsound reasoning
  lập luận không đúng
  of unsound mind
  (luật)
  điên, mất trí

  * Các từ tương tự:
  unsounded, unsoundly, unsoundness