Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    to be on the fritz (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) hỏng, cần phải sửa chữa
    (Fritz) (từ lóng) người Đức