Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  không hoàn hảo, không đầy đủ
  imperfect knowledge
  kiến thức không đầy đủ
  (ngôn ngữ) [thuộc] thì quá khứ chưa hoàn thành
  Danh từ
  the imperfect
  thì quá khứ chưa hoàn thành (ví dụ như I was walking)

  * Các từ tương tự:
  Imperfect competition, imperfect fungus, Imperfect market, imperfectible, imperfection, imperfective, imperfectly, imperfectness