Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

imperfectness /im'pə:fiktnis/  

  • Danh từ ((như) imperfection)
    sự không hoàn hảo, sự không hoàn chỉnh, sự không hoàn toàn
    sự chưa hoàn thành, sự dở dang