Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

imperfect fungus /im'pə:fikt'fʌngəs/  

  • Danh từ
    (thực vật học) nấm bất toàn