Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

incomplete /,iŋkəm'pli:t/  

 • Tính từ
  không đầy đủ
  an incomplete set of results
  một tập hợp kết quả không đầy đủ

  * Các từ tương tự:
  incompletely, incompleteness