Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

incompleteness /,iŋkəm'pli:tnis/  

  • Danh từ
    sự không đầy đủ