Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    (-ier; -iest) (thường nghĩa xấu)
    chỉ ở dạng phác sơ qua; sơ sài
    I have only a sketchy knowledge of geography
    tôi chỉ có kiến thức sơ sài về địa lý