Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Phó từ, Tính từ
  từng cái một, từng phần một
  work done piecemeal
  công việc làm từng phần một
  I've only had a piecemeal account of what happened
  tôi mới chỉ có báo cáo từng phần về những gì đã xảy ra