Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Phó từ
  [một cách] chậm; từ từ
  speak slowly
  nói chậm
  react slowly
  phản ứng chậm
  she slowly opened the door
  bà ta từ từ mở cửa
  slowly things began to improve
  mọi thứ bắt đầu cải thiện dần
  slowly but surely
  chậm mà chắc
  we made our way up the mountain slowly but surely
  chúng tôi leo núi một cách chậm mà chắc