Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  mảnh, miếng (do bị xé, bị cào…)
  chiếc áo vét-tông bị dây kẽm gai xé rách thành từng mảnh
  shred of something
  (số ít, trong câu hỏi hoặc câu phủ định)
  chút ít
  not a shred of truth in what he says
  không một chút sự thật nào trong những gì anh ta nói
  can they find a shred of evidence against me?
  chúng nó có tìm được một chút chứng cứ nào chống lại tôi không?
  Động từ
  (-dd-)
  cắt nhỏ, xé nhỏ
  bắp cải được cắt (thái) nhỏ
  xé vụn những tài liệu tối mật (để tiêu hủy đi)

  * Các từ tương tự:
  shredder, shredding, shreddy