Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ, (thường) số nhiều
  miếng, mảnh (vải, giấy)
  xé vụn ra từng mảnh
  giẻ rách; quần áo rách rưới
  ăn mặc rách rưới

  * Các từ tương tự:
  tatterdemalion, tatterdemallion, tattered, tatters, tattery