Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  số nhiều
  mảnh vải vụn; quần áo rách rưới
  his clothes hung in tatters
  quần áo anh ta rách tả tơi
  in tatters
  bị huỷ hoại, lụi tàn
  his reputation is in tatters
  thanh danh ông ta lụi tàn đi