Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

tatterdemalion /tætədə'meiljən/  

  • Danh từ
    người ăn mặc rách rưới