Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    người ăn mặc rách rưới; đồ lưu manh