Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    xé vụn, rách rưới, rách tã, tả tươi