Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  mảnh thanh
  a sliver of wood
  thanh gỗ
  mảnh thủy tinh
  Động từ
  [làm] vỡ ra từng mảnh
  cái cốc rơi vỡ ra từng mảnh

  * Các từ tương tự:
  sliverer