Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (-pp-)
  cắt, xén (bằng kéo)
  nó cắt dây buộc và mở gói ra
  snip something off
  cắt bỏ, hớt bỏ
  snip off a few loose threads
  cắt bỏ một số sợi chỉ lòng thòng
  Danh từ
  sự cắt, sự xén (bằng kéo)
  vết cắt
  there's a snip in this cloth
  trên tấm vải này thấy có vết cắt
  mảnh cắt
  những mảnh vụn rải rác trên sàn nhà
  (Anh, khẩu ngữ) món hàng rẻ một cách lạ lùng, món hời
  it's a snip at only 50p!
  50 xu, thật là một món hời!

  * Các từ tương tự:
  snip-snap-snorum, snipe, sniper, sniper-scope, sniping, snipper, snippet, snippety, snippiness