Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    ống ngắm (lắp vào súng) để bắn tỉa