Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  morsel of something
  miếng, mẩu
  a choice morsel of food
  một miếng thực phẩm hảo hạng
  not have a morsel of common sense
  không có một tí lương tri nào cả