Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  vụn (bánh mì…)
  vụn bánh mì
  ruột bánh mì
  mẩu, tý chút
  vài mẩu tin
  I failed my exam and my only crumb of comfort is that I can take it again
  tôi đã hỏng thi và tý chút hy vọng là tôi có thể thi lại
  (từ Mỹ, khẩu ngữ) người đáng khinh, người đê tiện

  * Các từ tương tự:
  crumb-brush, crumb-cloth, crumb-tray, crumble, crumbliness, crumbly, crumbs, crumby