Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

molecule /'mɒlikju:l/  

  • Danh từ
    (hoá)
    phân tử