Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

crumbly /'krʌmbli/  

  • Tính từ
    dễ sụp, dễ lở, dễ đổ, dễ vỡ vụn