Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Đại từ
  mẩu, chút
  he choked on a particle of food
  nó nghẹn vì một mẩu thức ăn
  there's not a particle of truth in her story
  trong truyện cô ta kể, không có lấy một chút sự thực nào
  (ngôn ngữ học) tiểu từ (như mạo từ a, an, the, giới từ hoặc phó từ như up, in, out…, tiền tố hoặc tiếp tố như non-, un-, -ness…)