Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • iota (chữ cái Hy Lạp)
    (đặc biệt trong câu phủ định) mảy may, một chút
    not an iota of truth in the story
    không một chút sự thật trong câu chuyện đó