Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  nguyên tử
  tí, chút xíu
  there isn't an atom of truth in the rumour
  không có một tí sự thật nào trong lời đồn đại ấy cả

  * Các từ tương tự:
  atom bomb, atomania, atomaniac, atomic, atomic battery, atomic beam laser, atomic beam resonator, atomic bomb, atomic clock