Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

atom bomb /ə'təmbɒm/