Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

atomaniac /'ætə/  /meiniæk/

  • Danh từ
    kẻ (cuồng chiến) thích sử dụng vũ khí nguyên tử