Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  đốm, vết
  a speck of soot on his shirt
  một vết bồ hóng trên áo sơ mi của nó
  the ship was a mere speck on the horizon
  con tàu chỉ là một đốm nhỏ ở đường chân trời
  hạt (bụi)

  * Các từ tương tự:
  specked, speckle, speckled, speckless