Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  đốm, vết (màu)
  đốm nâu và trắng trên ức con chim
  hạt (nhỏ)
  hạt bụi, hạt gàu
  Động từ
  làm lốm đốm, điểm
  cỏ dưới mấy cây to lốm đốm những điểm nắng

  * Các từ tương tự:
  flecker, fleckless, flecky