Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

fleckless /fleckless/  

  • Tính từ
    không có lốm đốm
    không có đốm sáng
    (y học) không có đốm hoe
    không có một hạt bụi, sạch bong