Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Ngoại động từ
    làm lốm đốm, chấm lốm đốm
    rải (rắc) thành từng mảng