Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    có vết lốm đốm
    có hình vân sóng