Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    không có lốm đốm, sạch bong