Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    [có vết] lốm đốm, [có chấm] lốm đốm
    a speckled hen
    con gà mái có bộ lông lốm đốm